Aktualności
Plan lekcji
Wykaz podr.

I. Informacje ogólne.
1. W Miejskim Zespole Szkół Szkoła Podstawowa nr. 2 im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem od dnia 25 maja 2020 r. od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., z możliwością przesunięcia terminu zgodnego z decyzją MEN, obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i organizacji bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.
2. Zarządzeniem dyrektora wprowadza się procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu epidemii COVID 19.
Obowiązują następujące procedury:
1) procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły ;
2) procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej;
3) procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne;
4) procedura pobytu grupy w ogrodzie/placu zabaw;
5) procedura postępowania wobec dziecka w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19;
6) procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19 u pracownika;
7) procedura komunikacji z rodzicami uczniów szkoły;
8) procedura i harmonogram wydawania posiłków;
9) procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych;
10) procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły;

3. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.
II. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas I – III SP.
1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 roku, określa liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Metraż w salach dydaktycznych szkoły oraz określone przez GIS wytyczne w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2 ), pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli i wychowawców świetlicy do 12 dzieci w jednej grupie wychowawczej.

2. Dzieci w grupach wychowawczych mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą przebywać w jednej określonej ściśle sali.

3. Przed wejściem do holu szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce.

4. Sale będą przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN
z dnia 15 maja 2020 roku. W salach, w których będą przebywały dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież szkolna klas IV – VIII, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).

5. W hali sportowej, odległości pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna wynosić min. 1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach szkolnych. Zastosowana zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna.

6. W hali sportowej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte i zdezynfekowane. Będą wyznaczone strefy zabawy dzieci z zaleceniem, aby w grupie nie było ich więcej niż 24 na przestrzeni 100 m2.

7. Zabawki, pomoce dydaktyczne użyte przez dziecko do zabawy oraz podczas zajęć wychowawczych będą czyszczone, dezynfekowane. Do ponownego wykorzystania w zabawie i pracy zabawki i pomoce będą przekazywane dzieciom po 48 godzinach od zdezynfekowania.

8. Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.

9. Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z placu zabaw oraz boisk szkolnych, znajdujących się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

10. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z dziećmi będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

11. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych spośród dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły.

IV. Informacje dla Rodziców

1. Rodzice do szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i WWRD przyprowadzają dziecko zdrowe.
2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz w zajęciach j/w, a także opiekuńczo – wychowawczych.
3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów.
5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
6. Uczeń klasy IV – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie
i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
7. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Miejskim Zespole Szkół

Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły

Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych lub WWRD

Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli

vulcan

godlo1

Ogłoszenia

 • Twórczość w czasach zarazy - miejsce publikacji +

  Okazuje się, że opublikujemy kilka opowiadań niezłych rozmiarów, więc nie możemy tego zrobić na stronie głównej. Polecam je miłośnikom czytania, Czytaj więcej
 • Nowe teksty uczniowskie +

    Kto zna naszą stronę, wie, że można na niej zamieszczać swoją twórczość. Czasem temat jest zaproponowany, czasem dajemy Wam Czytaj więcej
 • Uwaga! Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022 +

  Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęc dydaktycznych to: 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 07.01.2022 24-26.05.2022 (egzaminy ósmoklasistów Czytaj więcej
 • Nowości wydawnicze w bibliotece! +

 • UWAGA KONKURS! - Polskie Powstania Narodowe w XVIII - XIX wieku. +

  13 maja 2022 roku odbędzie się VII edycja szkolnego konkursu: Polskie Powstania Narodowe w XVIII - XIX wieku. Celem konkursu jest Czytaj więcej
 • 1

mol

biblioteka

szkola pamieta

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecnie stronę ogląda ...

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

poznaj polske

bip

laboratoria

baner projekt

Stop cyberprzemocy

stop

My na mapie

Drukuj