Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Od 25 marca 2020 r. uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej nr  2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem będą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.


1. Nauka zdalna będzie realizowana  z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z dostosowanym tygodniowym planem nauczania w danej klasie.
2. Nauczyciele zweryfikowali i dostosowali programy nauczania do kształcenia na odległość.
3. Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie. Za pomocą dziennika elektronicznego i wiadomości e-mail będą przekazywać opiekunom bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.
4. Informacje o zadaniach, czynnościach, które uczniowie mają wykonać danego dnia, nauczyciele będą przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe”.
5. Jeżeli do zadania będzie potrzebne dołączenie  pliku, nauczyciel wyśle go na e-mail rodzica i ucznia, a informacje o tym zamieści na e-dzienniku.
6. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia BHP odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu oraz  wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną .
7. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań w wyznaczonym czasie na wskazany przez nauczyciela adres e-mail klasy (lub w inny  sposób ustalony z nauczycielem).
8. Rolą wychowawcy jest weryfikacja możliwości odbierania i przesyłania informacji drogą elektroniczną przez opiekuna. W przypadku braku takiej możliwości wychowawca ustali indywidualny sposób współpracy.
9. Sprawdzanie i ocenianie prac będzie się odbywało na podstawie:
a) przesłanych prac w formie elektronicznej,
b) przeprowadzonych testów przez Internet,
c) oceniania przez nauczyciela po powrocie do szkoły.
10. Komunikacja z nauczycielem będzie odbywać się poprzez dziennik elektroniczny (wiadomości).


Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.
Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.


Pozdrawiam.
Jarosław Jankowski