I miejsce średnia ocen 5,83

Marta Murawska kl. V a

II miejsce średnia ocen 5,67

Magdalena Tkacz kl. V a

Amelia Dołęgowska kl. III c

III miejsce średnia ocen 5,45

Wiktor Szepietowski kl. IV b

IV miejsce średnia ocen 5,42

Wiktoria Szepietowska kl. V a

Sebastian Kossykowski kl. V c

V miejsce średnia ocen 5,39

Izabela Milewska kl. III b

VI miejsce średnia ocen 5,36

Mateusz Kulesza kl. IV a

Arkadiusz Zieliński kl. IV b

Oliwia Stypułkowska kl. IV c

VII miejsce średnia ocen 5,33

Gabriela Godlewska kl. V c

VIII miejsce średnia ocen 5,28

Amelia Wierzbowska kl. VIII a

Izabela Wileńska kl. VIII b

Mateusz Ługowski kl. III a

Jakub Płoński kl. III b

IX miejsce średnia ocen 5,27

Adam Bagiński IV b

Marcel Choiński IV b

X miejsce średnia ocen 5,25

Miłosz Dołęgowski kl. V a

Paweł Wnorowski kl. V a

Barbara Dołęgowska kl. V c

Natalia Tymińska kl. V c